Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa Çocuk Gelişimi Sosyal Gelişim
Sosyal Gelişim

Sosyal Gelişime Uygun Etkinlikler

e-Posta Yazdır

Sosyal Gelişime Uygun Etkinlikler

Sosyal Gelişime Uygun Etkinlikler

Sosyal geliĢim, çocuğun içinde bulunduğu grupla ya da yaşadığı kültürdeki diğer bireylerle geçinebilmesi ve onlar gibi davranabilmesidir.

Çocuklar, bebeklik döneminden itibaren yaşam deneyimleri aracılığıyla kendini tanıma ve kabul etmeyi öğrenirler. Bu öğrenme sürecinde ailesi kadar dıĢ çevrenin de çok önemli rolü bulunmaktadır. Çocukların olumlu ilişkiler kurabilmesi, içinde bulunduğu toplumun bir üyesi olduğunu kavrayarak aktif, katılımcı ve yaratıcı bir kiĢilik yapısı kazanması için öncelikle sosyal gelişim yönünden dikkatlice planlanmış etkinliklere ihtiyaç vardır.
Sosyal gelişimi destekleyici etkinlikler yoluyla çocuklara kazandırılması amaçlanan beceriler:

Gelişim düzeyine uygun olarak problemleri nasıl çözebileceğini ve nasıl karar alabileceğini öğrenebilme
Diğerlerini ve kendini kabul edebilme ve değerli olduğunu anlayabilme
Olumlu benlik algısını geliştirebilme

ÖĞRENME FAALİYETİ

Bağımsız davranabilme, kendi hareketlerinin ve davranışlarının sorumluğunu taşıyabilme
Sosyal iletişim becerilerini geliştirebilme
Aile içindeki rolünü oynayabilme
Kuralların gerekliliğini anlayabilme
Kendi kültürünün geleneklerini fark edebilme
Toplum içinde yaşayan birey olarak kendini kabul edebilmesi
Dünyada farklı kültürlerin ve insanların olduğunu fark edebilme
Geçmişteki ve şu andaki toplumları öğrenebilme ve geniş bir çerçeve içinde iliĢkilerini anlayabilme
Liderlik ve grup ilişkilerini anlayabilme
Çevrenin insan yaşamındaki önemini anlama, çevresel problemleri araştırma ve problemlere çözümler üretebilme
Yeni teknoloji bilgisinin farkına varabilme
Sosyal gelişim ile ilgili etkinlikleri planlama ve uygulamada eğitimcilerin dikkat etmeleri gereken özellikler şunlardır:
Çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun, kendilerini rahat hissedebilecekleri güvenli ve bağımsız hareket etmeyi öğrenebilecekleri çevresel düzenlemeler yapmak
Çocukların kendini kabulünü sağlayıcı ve olumlu benlik kavramını geliştirmeye ilişkin destekleyici tavır ve tutumlar benimsemek
Başka çocuklarla ve yetişkinlerle birçok durumda iletişim kurmayı destekleyen, çocukların birbirlerini gerçek anlamda tanımalarına olanak veren ortamlar yaratmak
Çocukların toplumdaki değişik sosyal rollerin farkına varmalarını ve bu rollerin toplum için önemini anlamalarını sağlamak
Çocukların sorumluluk duygusunu kazanabilmelerine fırsat vermek
Çocukların seçim yapma ve karar verme becerilerini kazanabilmelerine fırsat vermek
Çocuklara bir grubun üyesi olduğunu fark ettirecek ve gruba uyumunu kolaylaştıracak ortamlar hazırlamak

Devamını oku...
 

Sosyal Gelişimin Diğer Gelişim Alanları İle İlişkisi

e-Posta Yazdır PDF

Sosyal Gelişimin Diğer Gelişim Alanları İle İlişkisiÇocuğun diğer gelişim alanlarındaki problemler, sosyal gelişimini de etkiler. Çocuk, iyi bir sosyal gelişim gösteremezse çevresiyle iletişim kurmakta zorluk çeker ve uyum sağlayamaz.

Zekâ ve dil gelişimi bakımından üstün olan kimselerin genellikle sosyal yönden de üstün oldukları kabul edilir ve başkaları ile çabuk etkileşim kurarlar. Fiziksel yönden iyi gelişen çocuk, oyunlara ve gruplara girmekten çekinmez ve kendine güvenir.

Duygusal tepkilerini kontrol etmeyi öğrenen çocuklar, genellikle sosyal gelişim yönünden de başarılı çocuklardır.

Sosyal Gelişime Uygun Etkinlikler

AĢağıda verilen sosyal gelişime uygun etkinlik örnekleriyle öğrendiğiniz bilgileri geliştirebilirsiniz.
Sınıf ortamında sosyal gelişimi destekleyecek “tanışma amaçlı bir drama çalışması”
Sınıf ortamında sosyal gelişimle ilgili kavramları anlatan bir etkinlik “benlik, sosyalleşme, sosyalleştirme, sosyal olgunluk ve kültür ile ilgili drama etkinlikleri”
Sınıf ortamında 0–12 yaş çocuklarında sosyalleşme özelliklerini anlatan drama etkinliği
Sosyal gelişime uygun davranışları içeren değişik görüşlere ilişkin örnek olay canlandırma
Sosyal gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisini anlatan bir drama etkinliği gerçekleştirme
Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme bilincini destekleyici herhangi bir kukla tekniğiyle öykü anlatma
Basit dekor ve müzik eşliğinde eşyalar kişiler tarafından seslendirilen tertip ve düzen alışkanlığı kazandırmayı destekleyici drama etkinliği
Özel giysiler, aksesuarlar, makyaj ve çeşitli ülkelerin müzikleri veya CD’lerini içeren 23 Nisan Bayramı etkinlikleri için bir öykü canlandırma
Müzik, kostüm, makyaj ve takılarla desteklenmiş oyun hâline düştürülebilecek öykü canlandırma
Bazı ev eşyalarını tanıtıcı canlandırılabilecek veya kukla teknikleriyle anlatılabilecek oyun etkinliği
Çeşitli şapkalar kullanılarak bazı meslekleri tanıtmayı amaçlayan, yeni bir kişilik kazandırabilecek drama etkinlikleri

Kaynak: Megep

 

Maslow’un İhtiyaçlar Teorisi Nedir?

e-Posta Yazdır

İhtiyaçlar teorisinin konsepti, Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından, 1943 yılında yayınlamış olduğu “A theory of human motivation (insan motivasyonunun teorisi)” çalışmasında ve ardından Motivation and Personaliyt (motivasyon ve kişilik) isimli kitabında ortaya çıkmıştır.

Bu hiyerarşi teorisine göre, insanlar temel ihtiyaçlardan başlayıp, belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılayıp, daha ileri safhaya geçer ve piramit şeklinde o kategorideki ihtiyaçlarını gidermeye çalışıp yine bir üst kategoriye geçer. Bu hiyerarşi modeli genellikle piramit şeklinde gösterilir. En alt seviye, insanların en temel ihtiyaçları bulunurken, üst katmanlara çıkıldıkça ihtiyaçlar daha kompleks hale gelir. Piramidin en alt seviyesinde bulunan ihtiyaçlar, yiyecek, su, uyku ve ısınma gibi insanların yaşamını idame ettirebilmesi için gerekli olan temel şartlardır. Bu seviyedeki ihtiyaçlarını karşılayabilen kişiler, bir üst seviye olan emniyet ve güvenlik kategorisine geçerler. Piramidin ileri safhalarına geçildikçe psikolojik ve sosyal ihtiyaçlar oluşur. Önceleri aşk, arkadaşlık ve dostluk gibi ilişkiler önemli hale gelirken ve sonraki aşamalarda da kişisel saygınlık ve başarma ihtiyaçları öne çıkar.

İhtiyaç Çeşitleri

Maslow, teoride geçen tüm ihtiyaçların bir içgüdü gibi olduğunu ve davranış motivasyonunda çok önemli rol oynadığına inanmıştır. Psikolojik, güvenlik, sosyal ve saygınlık ihtiyaçları ‘yoksunluk ihtiyaçları’ olarak bilinir. Bu alt seviye ihtiyaçların giderilmesi, hoş olmayan sonuçları önlemek adına önemlidir. Maslow piramidin en üst seviyesini gelişme ihtiyaçları olarak ifade etmiştir. Gelişme ihtiyaçları, bir şeyin olmamasından dolayı ortaya çıkmaz aksine kişiliğin gelişmesi için oluşan bir istektir. Yapılması gereken piramidin en üst düzeyinde bulunan kendini gerçekleştirme seviyesine gelme aşamasının önündeki engelleri yani piramidin alt katmanlarındaki ihtiyaçların giderilmesidir.

1 Fizyolojik–Bedensel Gereksinmeler

Fizyolojik ihtiyaçları yeterli ve zamanında karşılanan birey, kendisini güvende hisseder. Öğretmenin sınıfta uyulması gereken kuralları açıkça duyurması, öğrencinin kendisini güvende hissetmesini sağlar. Korku ve kaygı, öğrencilerin güvensizlik hissetmesine neden olur.

2. Güvenlikte Olma

Devamını oku...
 

Ericson’a Göre Psikososyal Gelişim ve Evreleri

e-Posta Yazdır PDF

E. Ericson, yaşam boyu gelişim ilkesini ortaya atan ilk psikologlardan biridir. Yaşam boyu gelişim kavramı, Erikson’un psikoloji bilimine en önemli katkılarından biridir. Erikson, psikososyal gelişim kuramını sekiz kritik döneme ayırarak ve her dönemde atlatılması gereken karmaşa ve problemleri ele alarak incelemiştir.

0-1 yaş  - Temel güvene karşı güvensizlik
1-3 yaş  - Özerkliğe karşı kuşku ve utanç
3-6 yaş  (Oyun Dönemi) - Girişimciliğe karşı suçluluk
6-11 yaş (Okul Çağı Dönemi) - Çalışma ve başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu
11-20 yaş (Ergenlik Dönemi) - Kimliğe karşı kimlik bocalaması
20- 40 yaş (İlk Yetişkinlik Dönemi) - Yakınlığa karşı uzaklık
40- 65 yaş (Yetişkinlik Dönemi) - Üreticiliğe karşı durgunluk
65 yaş Olgunluk - Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk

Sağlıklı bir kişilik kazanmak için bir evrenin başarılı olarak atlatılması, kendinden sonraki evre için olumlu temel oluşturur. Bir evredeki kriz tam olarak çözümlenemezse birey, o döneme takılıp kalır. Yaşamının daha sonraki dönemlerinde de bu kriz çözümleninceye kadar sorun yaratır. Örneğin; bebeklik çağı krizi olan güvensizlik, ergenlik çağı krizi olan kimlik karmaşası, yetişkinlik dönemlerinde gözlenebilir.

Temel Güvene Karşı Güvensizlik (0-1 Yaş)

Bu dönem 0-1 yaşı kapsar. Bebekler, çevrelerindeki dünyaya güvenebilecekleri ya da güvenemeyeceklerine ilişkin temel duygular edinir. Bir yaşına kadar çocuğun ihtiyaçlarının doyurulması, büyük ölçüde anneye bağlıdır. Annenin çocuğun ihtiyaçlarını giderirken onu sevmesi, okşaması, sıcaklığını hissettirmesi, ilgilenmesi, çocukta güven duygusunun temellerini oluşturmaktadır. Annesinin kendisini sevdiğinden emin olan çocuk, annesine ve çevresindeki dünyaya güvenir, kendini sevilmeye değer bulur. Anne tarafından reddedilen, soğuk davranılan, ihtiyaçları yerinde ve zamanında karşılanmayan çocuk, kendisine ve çevresine karşı güvensiz olur. Bu güvensizlik, ileride olumlu bir şekilde çözümleninceye kadar tüm gelişim dönemleri boyunca devam eder.

Devamını oku...
 

DOĞAL ÇOCUK GELİŞİMİ

e-Posta Yazdır PDF

DOĞAL ÇOCUK GELİŞİMİ

ANNE-BABA VE ADAYLARINA KENDİLERİNİ EĞİTME BİLGİLERİ 

“Çocuk tahakkümsüz olarak nasıl gelişir, öğrenir?”

 

Doğum ve bebeklik sürecinden başlayarak örneklerle anlatılacak konuları dinlemek üzere kendini, çocukluğunu ve çevresini anlamak isteyen herkesi bekleriz. 

Devamını oku...